Tuesday, 24 April 2007

Noti ta' revizzjoni 3b

L-Edukazzjoni

 1. Il-Gizwiti kienu (kavallieri, patrijiet) . Is-Socjeta bdiha San Injazju ta' Lojola fi Spanja. Xoghlhom kien li (jghallmu, jiggiedu kontra t-Torok).
 2. F'Malta fethu skola fil-(Belt, Birgu).
 3. L-iskejjel fil-Birgu, l-Imdina u r-Rabat Ghawdex kienu mhallsa (mill-Kavallieri, l-Universita jew Komun Malti).
 4. It-Taghlim jew skola kwazi (ma kienx, kien) jezisti Malta fi zmien l-Ordni hlief ghal dawk li riedu jsiru qassisin, tobba, avukati, nutara u skrivana ta' l-Ordni. It-taghlim kien (bi hlas, bla hlas).
 5. Meta Pinto kecca l-Gizwiti fl-1769, mill-gid li akkwista minn ghand il-Gizwiti hu waqqaf (l-Universita ta' l-istudju, l-Universita ta' l-Imdina).
 6. (Pinto,De Rohan, Lascaris) waqqaf il-Biblioteka pubblika. Hemm insibu l-kotba kollha li kellhom l-Ordni u dokumenti antiki.
 7. (Dun Mikiel Xerri, Mikiel Anton Vassalli) hu meqjus bhala missier il-Malti ghax gabar l-ewwel alfabett Malti u skola ghat-taghlim tal-Malti.

Stil ta' hajja u divertiment.

 1. Il-Fratellanzi kienu ghaqdiet (sekulari, religjuzi). dawn kienu jingabru skond is-sengha. ez. l-mastrudaxxa taht il-protezzjoni ta' (San Guzepp, San Anard).
 2. Passatemp kien il-kacca u (tlielaq tar-roti, tigrijiet tal-bhejjem) fl-Imnarja.
 3. Ghall-Kavallieri festi mortanti kienu (l-Karnival, Sette Gunjo), l-Vitorja u l-Imnarja.
 4. In-nies ghonja u l-Kavallieri kienu jmorru ghar-recti u l-opri (it-teatru l-imwaqqa, it-teatru Manwel) fil-Belt.
 5. Il-Fratellanzi kienu jiehdu hsieb (ix-xoghol, ir-romol u l-iltiema) tal-membri taghhom.

Risposti:3B Edukazzjoni: patrijiet, jghallmu, Belt, L-Universita jew Komun ta' Malta, ma kienx, bi hlas, l-Universita ta' l-Istudju,De Rohan, Mikiel Anton Vassalli. Religjuzi. Stil ta'hajja u divertiment:San Guzepp, tigrijiet tal-bhejjem, il-Karnival,teatru Manwel, ir-romol u l-iltiema.