Tuesday, 24 April 2007

Noti Revizzjoni 3a

Xoghlijiet u mpjiegi.

 1. Il-Maltin l-aktar li kienu jsibu xoghol kien ma' (l-privat, l-Ordni, ghal rashom).
 2. Il-Kavallieri kienu joffru xoghol fuq il-bini ta' (swar, toroq, lukandi).
 3. Is-Sibi kien serq ta' merkanzija ta' lghadu Tork fuq (il-bahar, l-art).
 4. Ix-xwieni ta' l-Ordni kellhom bzonn qaddiefa, gellieda fuq il-bahar, kaptani, tobba u segretarji. Meta kien ikollhom hafna xoghol u mhux bizzejjed ilsiera kienu jqabbdu (l-Bounavoglie li kienu qaddiefa volontarji bi ftit hlas, is-sajjieda)
 5. L-ghar li kienu stmati kienu (l-ilsiera, Buonavoglie).
 6. Fost is-snajja li llum spiccaw insibu (qalfat, mastrudaxxa, tapizzar). Il-hbula kienu jsiru mill-(kurdara, kanonci, kanuni).
 7. Hafna Maltin kienu jahdmu bhala sajjieda jew (bdiewa, skrivani, ghalliema).
 8. F'Malta kien hawn zewg sptarijiet. Wiehed ir-Rabat, is- Santu Spirtu, immexxi mill-Universita u l-iehor il-Belt tal-Kavallieri msejjah (Is-Sagristija, is-Sagra Infermerija).

Il-qaghda tal-Maltin.

 1. Il-qaghda tal-Maltin kienet tiddependi minn kemm kienu (jgemghu, jonfqu) l-Kavallieri fuq id-difiza ta' Malta.
 2. Il-Kavallieri kienu jintaxxaw lill-Maltin (ghad-difiza, kultura) ta' Malta.
 3. Bosta nisa Maltin kienu jsiru romol ghax zwieghom imutu waqt ( il-bini tas-swar, is-Sibi).
 4. Fi zmien l-Ordni (kien hemm, ma kienx hemm) beneficcju socjali ghar-romol, iltiema dawk li ma jahdmux, pensjonanti.
 5. Il-Monte Della Redenzione kienet tohrog flus biex (thares, tipprotegi, tifdi) l-ilsiera Maltin fl-Afrika ta' fuq.
 6. Il-fqar kienu jirahnu xi bicca deheb (fil-Monte di Pieta, Monte della Redenzione) biex jisselfu b'imghax baxx. Dan biex ma jaqghux vittmi ta' l-uzura.
 7. Il-Legati taz-zwieg kienu jiddotaw lit-tfajliet (fqar, sinjuri).
 8. Il-mara kienet tiehu hsieb (it-tfal, tohrog tahdem) tnaddaf id-dar u tghin fl-ghalqa.

3A: Xoghlijiet u mpjiegi:Ordni, swar, il-bahar, Buonavoglie, ilsiera, qalfat, kurdara,bdiewa,is-Sagra Infermerija.Il-qaghda tal-Maltin :jonfqu, ghad-difiza, is-Sibi, ma kienx hemm,tifdi, fil-Monte di Pieta, fqar, it-tfal.