Monday, 23 April 2007

Revizzjoni 2

Wirt iehor tal-Kavallieri barra l-Belt Valletta.
Aghzel it-tajba.


 1. Meta gew Malta fl-1530, l-Kavallieri marru jghixu (l-Birgu, l'Isla, Bormla) ghax hemm setghu jistkennu x-xwieni taghhom.
 2. Fost bini iehor ta' zmien il-Kavallieri nsibu (tejatru r-Rjal fil-Belt, il-Kastell tal-Verdala u San Anton, it-Torri Mamo).
 3. Is-swar tal Firenzuola jdawwru l-gholja ta'Santa Margerita (fl-Isla, Bormla,l-Birgu). Dawn inbnew fi zmien (La Cassiere, Lascaris, Del Monte).
 4. Il-Kottonera lines idawwru l-bliet tal-Kottonera Bormla, l'Isla, l-Birgu u l-perit taghhom kien l-Konti Valperga. Dawn saru fi zmien (Nikola, Rafel, Pawlu) Cotoner.
 5. Mill-flus li kien idahhlu mit-Teatru Manwel, il-Granmastru Vilhena kien ihallas is-suldati li kienu jaghmlu ghassa fuq il-gzira (Manwel, Kemmuna, Filfla).
 6. Biex jiddefendu l-belt inbnew is-swar tal-(Kottonera, l-Floriana).
 7. Fuq kull naha ta' Sant'Jiermu nsibu l-forti Tigne u l-Forti (Rikasoli, Chambrey).
 8. Biex ihares il-kosta Maltija (Del Monte, Pinto, Wignacourt) bena 5 torrijiet: Tal-Grazzja fix-Xaghjra qrib Haz Zabbar, San Tumas, San Lucjan, Torri Wignacourt f'San Pawl il-Bahar u Santa Marija f'Kemmuna.
 9. De Redin bena 13 -il-torri tal-(ghassa, ghajnuna) madwar il-kosta. Dawn kellhom (2, 4, 6) ghassiesa u 2 kanuni. L-Ghassiesa kienu mhallsa mill-Granmastru.
 10. F'Ghawdex Pinto permezz tal-Kavallier (Charles, Chambrey, Charlemagne) ried jibni belt gdida flok ic-Cittadella fuq l-gholja ta' l-Imgarr.
 11. Il-bini Barokk jingharaf minn hafna (Skultura, sqaqin) u hafna xoghol ta ' l-arti.
 12. Il-Belt inbniet fuq stil(Barokk, Rinaxximentali)
 13. L-ewwel stamperija f'Malta fetaha (De Carlos, Pompeo del Fiore) izda wara hafna indhil mill-Isqof u l-Inkwizitur kellha taghlaq.
 14. Gan Frangisk (Abela, Caruana, Busuttil) kiteb 'Della Descrizione di Malta."Lil dan inqisuh bhala missier l-Istorja ta' Malta.
 15. Il-bini storiku llum hu attrazjoni (turistika, Edukattiva).
 16. Bosta bini antik ghandu bzonn preservazzjoni u (mistrieh, restawr).
 17. Fondazzjoni Wirt Artna u Din l-art helwa huma zewg ghaqdiet (volontarji, mhallsa apposta) biex jiehdu hsieb bini storiku.

Risposti:Birgu, Kastell ta' Verdala,Bormla, Lascaris, Nikola, Manwel, Floriana, Rikasoli, Wignacourt, ghassa, 4,Chambrey, skultura, Pompeo del Fiore,Abela, turistika,restawr,volontarji.