Monday, 21 May 2007

Il-Francizi f'Malta

http://schoolnet.gov.mt/history/Form3/Francizi/Francizi.htm


 1. Il-Kavallieri tkeccew minn Malta mill-armata Franciza taht it-tmexxija tal-general famuz (Napuljun,Wignacourt).
 2. L-ahhar Granmastru kien Ferdinandu von (De Rohan, Hompesch, Garzes). Kien l-uniku Granmastru Germaniz.
 3. Meta l-Francizi waslu Malta bosta Kavallieri zammew ma' (Napuljun, l-Granmastru). Il-Francizi weghdu l-Liberta, Fraternita u Ugwaljanza.
 4. Franza kienet taf li xi Kavallieri riedu li Kzar (tar-Russja, ta' l-Awstrija) isir il-Granmastru.Dawn kienu ghedewwa ta' Franza.
 5. L-iskuza li Napuljun gab biex invada lil Malta kien li kellu bzonn (il-qamh, l-imbid,l-ilma) ghall-flotta li kienet sejra (l-Egittu, l-Awstralja).
 6. Napuljun ghamel bosta riformi fis-sitt ijiem li dam Malta. Hu halla warajh lill-general (Vendomme, Vaubois) biex imexxi.
 7. Il-Francizi nehhew l-Inkwizitur u bosta armi tal-Granmastri (tnehhew, izzanznu) minn fuq bini pubbliku fil-Belt u l-Imdina. Il-Francizi nehhew in-Nobilta. Kulhadd kien indaqs.
 8. Dan gara fis-sena (1798, 1789, 1800).
 9. Il-Granmastru ffirma l-kapitolazzjoni (li ceda kontra l-Francizi fuq il-bastiment Franciz (l-Original, l-Orient).
 10. Napuljun intlaqa mill-Maltin (bil-banda, bit-tisfir ta' dizapprovazzjoni).
 11. Id-difiza ta' Malta kontra l-Francizi kienet disorganizzata ghall-ahhar u kienet fdata f'idejn il-Kavallieri (Taljani, Francizi, Inglizi).
 12. il-Francizi qasmu lil Malta fi (12,10 ,15) -il Municipalita.
 13. Il-propjeta tal-Kavallieri f'Malta ghaddiet f'idejn ir-Repubblika(Franciza, l-Maltija).
 14. Fost ir-riformi li ghamel Napuljun kien fl-(impjiegi,Edukazzjoni ) ghax it-tfal kollha kellhom imorru l-iskola primarja.
 15. Madanakollu t-truppi Francizi bdew jisirqu (mill-kaxxa ta'Malta,mill-kunventi, ) Dan xejn ma ghogobx lill-Maltin.

Twegibiet: Napuljun, Hompesch, Napuljun,tar-Russja, Vaubois, tnehhew,1798,l-Orient, banda, Francizi,12, Franciza, fl-Edukazzjoni,kunventi.