Saturday, 19 May 2007

L-Inkwizizzjoni

http://schoolnet.gov.mt/history/Form3/Inkwizizzjoni/Inkwizizzjoni.htm

  1. Il-palazz ta' l-Inkwizitur jinsab (il-Birgu, Bormla, Birzebbuga).
  2. L-Inwizizzjoni twaqfet (mill-Isqof, Mill-Papa,mill-Granmastru).
  3. L-Inkwizijjoni twaqfet biex (tghasses, tinkoragixxi) min kien qed ixerred taghlim qarrieqi kontra l-Knisja.
  4. (In-Nobbli , l-Kavallieri) ma kienux jiehdu gost bl-Inkwizitur ghax jindahlilhom fl-affarijiet taghhom.
  5. Kien hemm kazi fejn Inkwizitur ordna li akkuzat jinharaq haj quddiem il-pubbliku. Dan l-aktar li kien jigri kien (f'Malta, fi Spanja). L-Inkwizitur kien jinsab f'kull pajjiz Kattoliku.
  6. (Napuljun, Nelson) kecca l-Inkwizitur minn Malta wara l-wasla tal-Francizi.
  7. Zewg Inkwizituri sahansitra saru (Granmastri, Papiet) Dawn kienu Alessandru VII u Innoċenzu XII.
  8. Jekk taghmel wahda minn dawn stajt tidher quddiem l-Inkwizitur:Tagħlim eretiku ;jigifieri tferrex taghlim li ma jaqbilx mat-tagħlim tal-Knisja, qari ta' kotba pprojbiti , seħer l-aktar min-nisa. Dan juri li bosta Maltin kienu superstizzjuzi u (njoranti, ta'skola kbira) ghax taghlim ftit kien hawn. Juri li dan iz-zmien kien zmien (l-intolleranza, liberta shiha).
  9. L-Inkwizitur gieli qabez ghall-Maltin kontra (l-Isqof, l-Granmastru) meta dan ghamel taxxi horox.
  10. Zmien l-Inkwizizzjoni f'Malta u l-Ewropa juru li kien hawn(intolleranza, liberta,demokrazija)lejn min mhux ta' l-istess opinjoni.

Risposti: Birgu, mill-Papa, tghasses, Kavallieri, fi Spanja, Napuljun, Papiet,l-intolleranza,l-Granmastru, intolleranza.