Friday, 18 May 2007

L-Irvell tal-Qassisin u l-Irvell ta' l-Ilsiera.

L-Irvell tal-Qassisin


 1. Dan l-irvell sar fi zmien il-Granmastru (Pinto, Ximenes, Vilhena).
 2. Dan il-Granmastru projbixxa (l-festi, l-kacca) hlief ghall-Kavallieri.
 3. Ir-ribelli riedu li Granmastru (jnaqqas il-prezz tal-hobz, izid il-pagi). Dawn riedu jbezzghu lill-Kavallieri u mhux jiehdu l-pajjiz f'idejhom.
 4. L-irvell tal-qassisin sar fid-9 ta' Settembru 1775. Ir-ribelli ghazlu din id-data ghax il-Kavallieri jkunu ghajjiena wara li celebraw bil-kbir il-(festa ta' l-Imnarja, l-festa tal-Vitorja, l-Indipendenza).
 5. Ir-ribelli attakkaw zewg postijiet: Il-Kavallier jew torri ta' San Gakbu u l-Forti(San Mikiel, Sant'Anglu, Sant Jiermu) fil-Belt.
 6. L-irvell ma rnexxix ghax bastiment Franciz inzerta fil-Port il-Kbir u ta' l-ghajnuna lill-Kavallieri u (ir-ribelli sabu difiza qawwija mill-Kavallieri, il-Maltin ma hargux jappogjaw lir-ribelli).
 7. Il-mexxej tar-rewixxta kien (Dun Gejtan Mannarino,Mikiel Anton Vassalli). Tlieta mir-ribelli qatghulhom rashom. Il-mexxej tar-rewwixta nbat ghomru l-habs.

L-Irvell ta' l-Ilsiera

 1. Il-konfoffa ta' l-Ilsiera saret fi zmien (Perellos, Pinto).
 2. Il-konfoffa kienet pjanata minn (Dragut, Mustafa Paxa).Dan kien ilsier,inheles sar Nisrani u zzeweg wahda Maltija.
 3. L-isiera kellhom joqtlu l-Granmastru, jivvalenaw l-ikel fil-Bereg,jisirqu l-armi, u jsejhu l-flotta Torka biex tidhol fil-Port il-Kbir. Il-kumplott inkixef ghax zewg ilsiera sikru u labalbu zzejjed fil-hanut ta' Guzeppi Cohen (il-Grieg, il-Lhudi) u Cohen mar jghid kollox lil-Granmastru. L-ilsiera arrestawhom u dawn kixfu lil Mustafa bhala l-mexxej tal-konfoffa. l-ilsiera fil-konfoffa nqatlu mill-Kavallieri. 125 ilsier kienu mghallqa. Ghal Mustafa qabzet Franza u nheles billi kien princep.
 4. F'dawn iz-zewg grajjiet il-Maltin kienu (favur, kontra) l-Kavallieri.
 5. Ir-ribelli ghazlu (l-Imnarja, l-Vitorja) id-29 ta'Lulju biex iwettqu r-rewwixta. Dan ghaliex il-Maltin u l-Kavallieri jkunu jiddevertu u jiccelebraw dan il-jum.
 6. Bhala premju Cohen inghata (dar, razzett, hanut) fil-Belt talli kixef il-konfoffa u salva hajjet il-Granmastru.

Risposti: Ximenes, kacca,jnaqqas il-prezz tal-hobz, festa tal-Vitorja, Sant Jiermu,il-Maltin ma hargux jappogjaw lir-ribelli, Dun Gejtan Mannarino.

Pinto, Mustafa Paxa,il-Lhudi,favur,l-Imnarja,dar.